IZINKONDLO ZOTHANDO PDF

Published by on August 23, 2021
Categories: Health

Izinkondlo zothando. likes · 9 talking about this. Just For Fun. Izinkondlo Zothando Ezimfishane. Sawubona Nkosazana endizela phezulu njengoKhozi, Ngicela indlebe yakho khona uzozidlela nantu. Izinkondlo zothando – Inkondlo: UTHANDO OLUNGENAMKHAWULO Kepha inhloso bekuwuthando olungenamkhawulo.

Author: Kitaur Moogugrel
Country: Tanzania
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 19 May 2004
Pages: 325
PDF File Size: 20.73 Mb
ePub File Size: 14.58 Mb
ISBN: 240-9-94251-907-7
Downloads: 6928
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Jushicage

Hi everyone this is black G the poet Uthando lwayo ludide abaningi lwaze lwadida izithandani ezijabulile, Uthando ekuthanda ngalo luvele lwagaxela ezinxabanweni zakweminye imizi, Ibithembile ukuthi nisazotholanaize yabhala isiphambano, Ibifuna ukukuphatha kahle kuze kuphatheke kabi izitha, Ibibona ikusasa eliqhakazile kubengathi lizovele liqhamuke esikhaleni, Namanje usakhala ngokhathazile laba asebaniqhathile othandandweni lwenu, Usathemba nisazotholana, nihlale phansi zothanro inhliziyo.

Ngithi impilo ayikho lula ke ubobambelela Ngakuthemba kakhulu ngaze ngakupha namafa!

Namhlanje uthi akawuyeke owomuzwa wakhe andlulise lona, Uthe ezobuhlungu azipheli kodwa injabulo iyaphela, Uthe akakalilahli ithemba ngoba ilona elimenza aphile namanje, Usekukhumbule ukukubamba ekuphakamise, Ekuphendule ekubambise okwephepha, Ekuqabule isiphongo uvele uhleke!

Sasingenamaphupho thina Kusukela kudala sasilima kulamasimu lutho asivunanga Bengithi kweyakho inhliziyo ngizoba izinkonddlo iculo Kuthi nalapho ungenakuthula nakuphumula ngibe umlilozelo Kepha kumanje ngithwele kanzima kulohambo olungenamkhawulo Aw kodwa ngamaphupho engawathengisa ngamathemba okuhlomula ngothando Kodwa ke angibekezele kube kanye vele sonke siphila kube kanye okwesibili sekungukwahlulelwa Ukube ngabambelela kuthando lokuqala mhlawumbe ngabe sengaqhamuka nekhambi kulenxeba!

Sbusiso Mzobe shared Akhona Nonkululeko Zulu ‘s post.

Izinkondlo Zothando

Kodwa nami nginecala Ngokuthanda kuphela ngenhliziyo yona engabonwayo Ukube ngakuthanda nangomphefumulo Maye ngiyesaba! Ozinkondlo of this page. Safihla amahlazo ngakho konke okubukeka kukuhle emehlweni asebantwini! Impela umfundisi uzithela isisila!

  LA RESISTIBLE ASCENSIN DE ARTURO UI PDF

Sbusiso Mzobe shared Follen Mayisela ‘s post. Safihla amahlazo ngakho konke okubukeka kukuhle emehlweni asebantwini!

Izinkondlo Zothando: Izinkondlo zothando – Inkondlo: UTHANDO OLUNGENAMKHAWULO

Ngakuthemba kakhulu ngaze ngakupha namafa! Njengoba inhliziyo yami usuyophule kangaka ngabe bengizobe ngisaphila na! Ngithi k’nina akusibo abangani kodwa ile festive. December 29 at 4: Nanamhlanje impendulo yakhona sobe ngayithola.

December 29 at 1: Impela umfundisi uzithela isisila! Having no one to understand what’s goin on Just like a star please shine Sbusiso Mzobe shared Sphumuzo Toxin ‘s post. Ukuphuka kwenhliziyo engenacala Ukugwetshwa intambo kwabamsulwa Kulandelwa ukwanda kwezidumbu zabafele othandweni!

Izinkondlo Zothando

Kodwa nami nginecala Ngokuthanda kuphela ngenhliziyo yona engabonwayo Ukube ngakuthanda nangomphefumulo Maye ngiyesaba! Lezi nhliziyo akusizo ezethu…. UNomvula wayekuthanda ukucula Wayevele ahlabelele ashayele phansi njalo uma sekukhona okonakele Thina sikhohlisana kakhulu sithi asisoze sihlukane Sakhohlwa ukushiya indawo yempoxeko. This life journey have been very long Anginakho okuningi koda ngiyabingelela Lezi nhliziyo akusizo ezethu Zihleli empilweni yethu Kodwa akuzo ezethu Zinjengempilo ekungasiyo eyethu Zingezabanye abaziphethe Kuthina zisemlindweni uzinkondlo Lezi nhliziyo akusizo ezethu.

Mama ungshiye lani kulomhlaba ohlaba ohlabayo Ngsho kulomhlaba onzima kangaka oncolayo Ngiyokhala kubani kuzwe bani Ngathi ngyabuza kwavele kwathiwa uyabuya Solo namanje ngsabambe lelo Kuthi makunzima ngihle ngbuka esangwen kancane Iyngane zami zyambuz Mina ngaluzwa komakhelwane e lokuthi sewathola ishende ozinkondlo Kungani ugijimisa uthando ngengcebo yomhlaba nemali? Ungshiye ngsemcane bength ngsazo funda lukhulu kuwe Bengithi ngsazoba ingane ngkhuliswe nguwe Akusenani ezitheni zami ngiyovikelwa nguwe Ebumnyameni ngithemba uyokubanami kubo.

  ARTICULOS DE DIABETES INSIPIDA PDF

Leth isihloko ngibhale inkondlo.

Sasingenamaphupho thina Kusukela kudala sasilima kulamasimu lutho asivunanga. Ngezinyembezi zehla ngezifuba ngiculela phansi imilolozelo Ngipholisa amanxeba kuloluhambo sengimanxebanxeba Ngifunda,ngihluze izinkondlo zothando Ngithungatha inhliziyo enezimpande zothando Nginanele ubumtoti bephimbo lokhalayo egameni lothando. Sbusiso Mzobe shared Vukani Shamase ‘s post.

Because He knows who you are Izinkondlo Zothando Ezimfishane uthando olungenamkhawulo. Email or Phone Password Forgot account? Sbusiso Mzobe shared Nkosinathi Ngubane ‘s post. Kepha inhloso bekuwuthando olungenamkhawulo. Ngok’lahla umlenze nami ng’ngazicabangeli, Ng’hamba ebusuku ngilandelana nontanga, Yize noma seng’zosala nosizi oluzongidla imihla namalanga, Obami ubuntombi bona sebek’thathile, Ngomzuzwana nje eyami impilo isishintshile, Ngoba lapha kimi nesisu ses’hlalile, Ngoba nale festive nayo isidlulile Kodwa njengoba ngilapha phambi kwenu nje, Ng’qinisile Posted by Mabonga Khumalo at 2: Posted by Mabonga Khumalo at 1: December 27 at 2: Sisezinsukwini Zokugcina Sibheke khona em’phela ndaba, Uthando lwangempela alusekho, Noma likhona kodwa selicashile Ukuphuka kwenhliziyo engenacala Ukugwetshwa intambo kwabamsulwa Kulandelwa ukwanda kwezidumbu zabafele othandweni!

Wawungithembisile mhla uhamba Wawuthe uzongibuyela namaswidi mhla ubuyayo Wawuthe uzobuye maduzane mhla umukayo Ngalala ngingadlile ngithi ngilinde ukudla okuphekwe nguwe mhla ubuyayo.